Р І Ш Е Н Н Я

від 11 червня 2014 року

З метою врегулювання процедури передачі в орендне користування підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності, суб`єктам підприємницької діяльності та громадянам майна, відмінного від земельної ділянки, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Здолбунів, та відповідно до пункту 31 статті 26, пункту 5 статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 5 та 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо орендних відносин» враховуючи рекомендації постійної комісії Здолбунівської міської ради, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити проект:
1.1. Положення про оренду майна комунальної власності територіальної громади міста Здолбунів (додаток №1).
1.2. Порядку проведення конкурсу на право укладання договору оренди майна комунальної власності територіальної громади міста Здолбунів (додаток №2).
1.3. Примірного договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Здолбунів (додаток №3).
1.4. Методику розрахунку орендної плати за комунальне майно та пропорції її розподілу (додаток №4).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на тимчасово виконуючого обов’язки заступника міського голови Якубчика О.П.

Міський голова І.О.Ольшевський


Додаток № 1
до проекту рішення міської ради
від 11 червня 2014 року
№1121
ПОЛОЖЕННЯ
про оренду майна комунальної власності територіальної громади міста Здолбунів
Це Положення визначає порядок реалізації прав територіальної громади міста Здолбунів у сфері орендних відносин, визначених Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», Господарським і Цивільним кодексами України та рішеннями міської ради.
Розділ 1. Загальні положення

1.1 Право управління майном комунальної власності від імені територіальної громади міста Здолбунів здійснює Здолбунівська міська рада.
1.2 Положення регулює порядок передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади міста Здолбунів.
1.3 Об'єктами права комунальної власності територіальної громади міста Здолбунів, на які поширюється дія цього Положення є:
- цілісні майнові комплекси комунальних підприємств;
- нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення);
- інше окремо індивідуально визначене майно (транспортні засоби, технологічне обладнання, устаткування тощо).
1.4 Об'єктами права комунальної власності територіальної громади міста Здолбунів, на які не поширюється дія цього Положення є:
- земельні ділянки, природні ресурси, грошові кошти.
1.5 Орендодавцями майна комунальної власності територіальної громади міста Здолбунів можуть бути:
- виконавчий комітет Здолбунівської міської ради;
- суб'єкти, за якими закріплене майно на праві господарського відання чи оперативного управління;
- Здолбунівська міська рада.
1.6 Орендарями майна комунальної власності територіальної громади міста Здолбунів можуть бути господарські товариства, підприємства, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав та особи без громадянства.
1.6.1 Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди майна комунальної власності територіальної громади міста Здолбунів з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору зобов'язана зареєструватись як суб'єкт підприємницької діяльності.
1.6.2 Громадяни та юридичні особи іноземних держав та особи без громадянства, які мають намір отримати майно в оренду, перед поданням заяви про це повинні зареєструвати свою діяльність відповідно до законодавства України.
1.7 Орендар не має права передати в суборенду нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно, якщо інше не передбачено договором оренди.
1.8 Ініціатива щодо передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади міста Здолбунів може виходити від фізичних та юридичних осіб, а пропозиція, щодо передачі майна комунальної власності територіальної громади може надходити від орендодавців, зазначених у пункті 1.5 цього Положення, а також від власника комунального майна – Здолбунівської міської ради.

Розділ 2. Порядок передачі майна в оренду

2.1. З метою укладення договору оренди фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір оренди, направляють Орендодавцеві заяву та наступні документи:
а) для юридичної особи:
- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
- посвідчені власною печаткою копії установчих документів;
- копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
- завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік;
- довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
б) для фізичної особи:
- копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність;
- завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
- завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку.
2.2. За наявності заяви щодо оренди цілісного майнового комплексу та оренди об’єктів комунального майна в яких працює трудовій колектив Орендодавець у триденний термін повинен повідомити про це трудовий колектив підприємства, його структурного підрозділу, щодо майна якого подано заяву про оренду.
2.3. Трудовий колектив протягом п'ятнадцяти днів, враховуючи день отримання повідомлення про наявність заяви щодо оренди цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, має право прийняти рішення про оренду цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, утворити господарське товариство та подати Орендодавцю у встановленому порядку заяву щодо оренди відповідного майна або надіслати Орендодавцеві висновки про умови договору оренди даного майна.
2.4. Орендодавець протягом п'яти днів після погодження умов договору оренди з трудовим колективом щодо оренди цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, а в разі якщо заява про оренду майна не потребує узгодження, протягом 15 днів після дати її реєстрації розміщує в офіційних друкованих засобах масової інформації та на веб-сайтах орендодавців оголошення про намір передати майно в оренду або відмовляє в укладенні договору оренди і повідомляє про це заявника.
2.5. Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення Орендодавець приймає заяви про оренду відповідного майна.
2.6. Протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання заяв Орендодавець, якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводить і укладає договір оренди із заявником, а в разі надходження двох і більше заяв Орендодавець оголошує конкурс на право оренди.
2.7 У разі, коли термін договору оренди майна закінчується, він може бути продовжений без застосування конкурсної процедури за умови, коли орендар належно виконував свої обов'язки за договором оренди.
2.8. У разі надходження заяви про оренду майна на короткий строк (не більше п'яти днів та без права продовження строку дії договору оренди) оголошення про намір
передати майно в оренду не розміщується і договір оренди укладається з таким заявником без проведення конкурсу.
2.9 Конкурс не проводиться при наданні в оренду майна бюджетним установам та організаціям, а також при наданні в оренду цілісного майнового комплексу чи його структурного підрозділу трудовому колективу. У разі наявності пропозиції щодо розміщення бюджетних установ і організацій або заяви про оренду безпосередньо від бюджетної установи, організації, балансоутримувач укладає договір оренди майна з відповідною бюджетною установою, організацією.
2.10. Укладення договору оренди із суб'єктами виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій тощо) під час та на період виборчої кампанії здійснюється без проведення конкурсу в порядку черговості надходження відповідних заяв до Орендодавця.
2.11. Порядок та умови проведення конкурсу визначені в Порядку про проведення конкурсу на право укладення договору оренди майна комунальної власності територіальної громади міста Здолбунів.

Розділ 3. Порядок укладення договорів оренди

3.1 Договори оренди майна комунальної власності територіальної громади укладаються у порядку, визначеному законодавством України, з урахуванням уточнень і особливостей, передбачених цим Положенням.
3.2 Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен відповідати типовому договору оренди нерухомого майна. Типовий договір оренди нерухомого майна комунальної власності територіальної громади затверджується Здолбунівською міською радою. Сторони не можуть відступати від змісту типового договору, але мають право конкретизувати та вносити додаткові умови.
3.3. Розбіжності, що виникають при укладенні договору оренди, вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку.
3.4. Термін договору оренди визначається за погодженням сторін.
3.5 Після закінчення терміну договору оренди орендар, який належним чином виконував свої обов'язки, має переважне право, за інших рівних умов, на продовження договору на новий термін.
3.6 Договір оренди окремого індивідуально визначеного майна (транспортного засобу, устаткування) укладається сторонами у порядку, встановленому чинним законодавством України.

***У випадках, що не передбачені даним Положенням необхідно керуватись чинним законодавством України.


Секретар ради В.Капітула


Додаток № 2
до проекту рішення міської ради
від 11 червня 2014 року
№1121

ПОРЯДОК
проведення конкурсу на право укладання договору оренди майна комунальної власності територіальної громади міста Здолбунів

1. Державну політику у сфері оренди майна, яке перебуває у комунальній власності, порядку проведення конкурсу, здійснюють органи місцевого самоврядування. Орендодавець (орган уповноважений управляти комунальним майном) у відповідності до статті 7 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" може оголосити конкурс на право оренди майна у порядку, встановленому статтею 9 цього Закону.
2. Конкурс на право оренди об'єкта (далі - конкурс) оголошується Орендодавцем (органом уповноваженим управляти комунальним майном).
3. Конкурс проводить конкурсна комісія (далі - комісія), що утворюється рішенням, розпорядженням або наказом Орендодавця (органу уповноваженого управляти комунальним майном). Окремо комісія може бути утворена для проведення конкурсу щодо групи об'єктів, які належать до сфери управління одного органу, уповноваженого управляти комунальним майном.
4. Оголошення про конкурс щодо оренди комунального майна територіальної громади міста Здолбунів опублікується в газеті "Нове життя" або в інших засобах масової інформації. Оголошення про конкурс також оприлюднюється на веб-сайтах Орендодавців (органів уповноважених управляти комунальним майном) за їх наявності. Оголошення публікується не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинно містити такі відомості:
- інформація про об'єкт (назва, місцезнаходження, у разі оренди цілісного майнового комплексу - також обсяг і основна номенклатура продукції, у тому числі тієї, що експортується, кількість і склад робочих місць, рівень прибутковості об'єкта за останні три роки, розмір дебіторської та кредиторської заборгованості, наявність майна в заставі, податковій заставі, в оренді);
- умови конкурсу;
- дата, час і місце проведення конкурсу;
- кінцевий строк прийняття пропозицій від претендентів (не більш як три робочих дні до дати проведення конкурсу);
- перелік документів, які подаються претендентами для участі в конкурсі.
5. Умовами конкурсу є:
- стартовий розмір орендної плати;
- ефективне використання об'єкта оренди за цільовим призначенням (у разі оренди цілісного майнового комплексу - відповідно до напряму виробничої діяльності підприємства);
- дотримання вимог щодо експлуатації об'єкта;
- компенсація переможцем конкурсу витрат, пов'язаних з проведенням незалежної оцінки об'єкта оренди, опублікуванням оголошення про конкурс у відповідних засобах масової інформації (у разі відсутності бюджетного фінансування таких витрат).
Умови конкурсу можуть також передбачати зобов'язання щодо:
- виконання певних видів ремонтних робіт;
- виконання встановлених для підприємства мобілізаційних завдань;
- виготовлення продукції в обсягах, необхідних для задоволення потреб міста;
- збереження (створення) нових робочих місць;
- вжиття заходів для захисту навколишнього природного середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об'єкта;
- створення безпечних умов праці;
- дотримання умов належного утримання об'єктів соціально-культурного призначення.
Інші умови включаються до умов конкурсу з урахуванням пропозицій органу, уповноваженого управляти відповідним комунальним майном.
Орендодавець (орган уповноважений управляти комунальним майном) не має права змінювати умови проведення конкурсу після опублікування оголошення про конкурс.
6. Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної плати у разі обов'язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Стартова орендна плата визначається відповідно до Положення про оренду майна комунальної власності територіальної громади міста Здолбунів.
7. Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали:
1) заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в оголошенні про конкурс.
- пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;
- інформацію про засоби зв'язку з ним;
2) відомості про претендента:
для юридичної особи:
- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
- посвідчені власною печаткою копії установчих документів;
- копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
- завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік;
- довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи:
- копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність;
- завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
- завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку.
8. До складу комісії входять представники власника та Орендодавця (органу, уповноваженого управляти комунальним майном).
9. Комісія утворюється в кількості від п'яти до семи осіб.
Склад комісії затверджується рішенням, розпорядженням або наказом Орендодавця (органу, уповноваженого управляти комунальним майном).
10. Основними завданнями комісії є:
- визначення умов та строку проведення конкурсу;
- розгляд поданих претендентами документів та підготовка і подання орендодавцю списку претендентів, допущених до участі в конкурсі;
- проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону;
- складення протоколів та подання їх для затвердження орендодавцю.
11. Комісія у процесі своєї діяльності має право звертатися за консультаціями до фахівців Орендодавця (органу уповноваженого управляти комунальним майном), центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища.
12. Комісія розпочинає роботу з моменту винесення рішення, розпорядження або наказу Орендодавця (органу уповноваженого управляти комунальним майном) про її створення.
13. Керує діяльністю комісії та організовує її роботу голова комісії, який призначається з числа представників Орендодавця (органу уповноваженого управляти комунальним майном). Голова комісії скликає засідання комісії, головує на її засіданнях і організовує підготовку матеріалів для розгляду комісією.
Рішення комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. Голова комісії має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів комісії.
Заступник голови комісії, який виконує обов'язки голови комісії у разі його відсутності, призначається з числа представників Орендодавця (органу уповноваженого управляти комунальним майном).
14. У разі потреби в отриманні додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.
Члени комісії та працівники Орендодавця (органу уповноваженого управляти комунальним майном), які забезпечують проведення конкурсу, несуть відповідальність за розголошення інформації:
- про учасників конкурсу, їх кількість та конкурсні пропозиції (до визначення переможця);
- яка міститься в документах, поданих учасниками конкурсу.
15. Засідання комісії є правоможним у разі участі в ньому не менш як трьох осіб - за чисельності комісії п'ять осіб, не менш як чотирьох осіб - за чисельності комісії шість осіб, не менш як п'яти осіб - за чисельності комісії сім осіб.
16. Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону.
17. Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються до підрозділу, відділу або відповідальної особи Орендодавця (органу уповноваженого управляти комунальним майном), який відповідно до своїх функцій здійснює реєстрацію вхідної кореспонденції, у конвертах з записом "На конкурс" з відбитком печатки претендента. Зазначені конверти передаються голові комісії перед її черговим засіданням, під час якого конверти розпечатуються.
18. Подані претендентами документи розглядаються на засіданнях комісії до проведення конкурсу з метою формування списку його учасників. Зазначений список затверджується рішенням комісії. Уповноважений член комісії протягом одного робочого дня після затвердження списку повідомляє учасникам конкурсу з використанням тих засобів зв'язку, які вони надали, про їх допущення або недопущення (із зазначенням підстав) до подання конкурсних пропозицій щодо орендної плати.
У разі коли пропозиція тільки одного претендента відповідає умовам конкурсу, аукціон з визначення розміру орендної плати не проводиться і з таким претендентом укладається договір оренди.
Конкурс вважається таким, що не відбувся, про що комісія виносить рішення, у разі:
- неподання заяв про участь у конкурсі;
- відсутності пропозицій, які відповідають умовам конкурсу;
- знищення об'єкта оренди або істотної зміни його фізичного стану.
У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, Орендодавцем (органом уповноваженого управляти комунальним майном), може бути повторно оголошено конкурс щодо передачі в оренду того самого майна.
19. У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, переможець визначається комісією за критерієм найбільшої запропонованої орендної плати за перший/базовий місяць оренди із застосуванням принципу аукціону.
У разі надходження після оголошення конкурсу заяви про оренду від особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання відповідного комунального майна в оренду без проведення конкурсу, договір оренди укладається з такою особою.
20. Протягом семи робочих днів після затвердження Орендодавцем (органом уповноваженого управляти комунальним майном), списку учасників, допущених до участі у конкурсі, комісія проводить відкрите засідання за участю учасників конкурсу (їх уповноважених осіб). На засіданні можуть бути присутні представники засобів масової інформації та інші заінтересовані особи. Секретар комісії реєструє в протоколі засідання комісії кожного учасника конкурсу із зазначенням дати, часу та прізвища учасника чи уповноваженої особи і видає картку з номером учасника. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
21. Учасники конкурсу в порядку черговості, визначеної згідно з їх реєстраційними номерами, подають голові конкурсної комісії конверти з конкурсними пропозиціями щодо орендної плати. Розмір орендної плати, зазначений у конкурсній пропозиції, не може бути меншим за розмір стартової орендної плати, зазначеної в оголошенні про проведення конкурсу.
22. Голова комісії (у разі його відсутності - заступник голови комісії) в присутності членів комісії та заінтересованих осіб розпечатує конверти і оголошує зміст пропозицій у порядку послідовності реєстраційних номерів. Конкурсні пропозиції, у яких зазначений розмір орендної плати нижчий, ніж визначений в умовах конкурсу, до уваги не беруться, а особи, які їх подали, до подальшої участі в конкурсі не допускаються. Такі конкурсні пропозиції вносяться до протоколу з відміткою "не відповідає умовам конкурсу".
23. Після оголошення всіх конкурсних пропозицій щодо орендної плати конкурс проводиться у формі торгів "з голосу" головою комісії (у разі його відсутності - заступником голови комісії). Початком конкурсу вважається момент оголошення головою комісії найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях. Голова комісії пропонує учасникам вносити пропозиції.
24. У процесі проведення торгів учасники конкурсу піднімають картку із своїм номером, називають свою пропозицію.
25. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком, який установлюється конкурсною комісією, але не може бути меншим ніж 1 відсоток найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях. Якщо після того, як голова комісії тричі оголосив останню пропозицію, від учасників конкурсу не надійдуть пропозиції щодо більш високого розміру орендної плати, голова комісії оголошує "Вирішено", називає номер учасника, який запропонував найбільший розмір орендної плати, і оголошує його переможцем конкурсу. Інші учасники підписують бланк про відсутність пропозицій.
26. Учасник, який під час конкурсу порушив вимоги цього Порядку, за рішенням комісії видаляється з конкурсу, про що вноситься запис до протоколу.
27. Під час проведення конкурсу ведеться протокол, у якому зазначаються відомості про учасників; стартова орендна плата; пропозиції учасників, результати конкурсу. Протокол не пізніше наступного робочого дня після проведення засідання підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і переможцем конкурсу.
28. Протокол про результати конкурсу після підписання його всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і переможцем конкурсу затверджується рішенням, розпорядженням або наказом Орендодавця (органом уповноваженого управляти комунальним майном). Орендодавець (орган уповноважений управляти комунальним майном) письмово повідомляє про результати конкурсу всім учасникам і публікує їх у виданнях, в яких було надруковано оголошення про конкурс.
29. Комісія діє на постійній основі.
30. Орендодавець (орган уповноважений управляти комунальним майном) протягом 15 днів після затвердження результатів конкурсу надсилає рекомендованим листом або вручає під розписку особисто переможцю конкурсу (уповноваженій ним особі) проект договору оренди. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору протягом п'яти робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. Умови договору оренди повинні враховувати істотні умови, визначені у статті 10 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" та включати орендну плату, запропоновану переможцем конкурсу, а також пропозиції переможця конкурсу, подані ним для участі в конкурсі.
31. У разі відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди або порушення ним строку, зазначеного у пункті 30 цього Порядку, комісія за умови надходження від інших учасників конкурсу у визначений в оголошенні про конкурс строк пропозицій, що відповідають умовам конкурсу, скасовує раніше прийняте рішення про визначення переможця конкурсу, виключає особу, яка порушила вимоги цього Порядку, з числа учасників конкурсу та визначає час і місце проведення додаткового засідання комісії. Додаткове засідання проводиться в порядку, встановленому пунктом 33 цього Порядку.
32. На підставі рішень, прийнятих комісією відповідно до пункту 31 цього Порядку, Орендодавець (орган уповноважений управляти комунальним майном) скасовує своє рішення, розпорядження або наказ про визначення переможця.
33. Додаткове засідання комісії проводиться на підставі матеріалів відкритого засідання, передбаченого пунктом 20 цього Порядку. На засіданні можуть бути присутніми учасники конкурсу, представники засобів масової інформації та інші заінтересовані особи. Новим переможцем конкурсу визначається той учасник конкурсу, розмір останньої пропозиції якого був найбільшим з пропозицій інших учасників конкурсу, допущених до подання конкурсної пропозиції щодо орендної плати, про що складається протокол, який підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і новим переможцем конкурсу. Протокол про визначення переможця конкурсу затверджується рішенням, розпорядженням або наказом Орендодавця (органом уповноваженим управляти комунальним майном).
34. Проведення конкурсу до затвердження його результатів може бути скасовано Орендодавцем (органом уповноваженим управляти комунальним майном) за пропозицією конкурсної комісії у разі, коли:
- уповноважений орган управління об'єктом оренди відмовив у передачі майна в оренду і повідомив про це рішення орендодавцю до прийняття комісією рішення щодо умов та строків проведення конкурсу;
- об'єкт оренди було знищено або істотно змінено його фізичний стан;
- укладено договір відповідно до абзацу другого пункту 19 цього Порядку.

Секретар ради В.Капітула


Додаток № 3
до рішення сесії міської ради
від 11червня 2014
№1121


Примірний договір оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Здолбунів


________________20___року м. Здолбунів


Ми, що нижче підписалися, __________________ в особі _________, що діє на підставі _______________________з однієї сторони та суб'єкт господарювання____________________________________________________
ідентифікаційний код ЄДРПОУ____________________________________________________, місцезнаходження якого: _________________________________________________________
(далі - Орендар), в особі ___________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
та діє на підставі витягу з Єдиного державного реєстру № ____ від "__" ___________ р. або статуту, з іншого боку, уклали цей Договір про наведене нижче:
1. Предмет Договору

1.1. Орендодавець відповідно передає, а Орендар приймає в строкове платне користування нерухоме майно: _____________________________________________, що є комунальною власністю територіальної громади міста Здолбунів (далі - Майно), площею _______________________кв.м, розміщене за адресою:____________, ________________________________________________________________________________на ___________ поверсі(ах) __________________________________(будинку, приміщення, будівлі). що перебуває на балансі___________________________________________________
(далі – Орендодавець),вартістю______________________________________грн.
1.2. Майно передається в оренду з метою______________________________________
1.3. Стан Майна на момент укладення договору (коротка технічна характеристика стану майна) визначається в акті приймання – передавання (додаток).

2. Умови передачі орендованого майна Орендарю

2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Майном у термін, указаний у Договорі, одночасно із підписанням сторонами Договору та акта приймання-передавання вказаного Майна, який є невід’ємною частиною Договору (у разі переукладання договору посилання на акт приймання-передавання з попереднього договору та його № і дата).
2.2. Об'єкт оренди повинен бути переданий Орендодавцем та прийнятий Орендарем протягом 5-ти днів з моменту підписання даного договору за актом приймання-передавання, підписання якого свідчить про фактичну передачу об'єкта оренди.
2.3. Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це Майно. Власником Майна залишається Здолбунівська міська рада а Орендар користується ним протягом строку оренди.
2.4. Орендар повертає Орендодавцеві Майно у стані не гіршому, ніж воно було одержане, на підставі акту приймання - передавання, який підписується обома сторонами. Обов’язок щодо складання акта приймання-передавання покладається на Орендодавця.
2.5. У разі припинення цього Договору Орендар повинен повернути Орендодавцеві орендоване Майно в 15-денний термін з дня отримання повідомлення або з дати закінчення строку Договору за актом приймання - передавання Майна, включаючи день здачі.
2.6. У разі затримки повернення об’єкту оренди, Орендар повинен сплатити штраф у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день затримки, враховуючи день передачі, на рахунок Орендодавця.
2.7. Штраф розраховується, виходячи з розміру орендної плати за останній місяць оренди, відповідно з Договору та чинного законодавства.

3. Орендна плата

3.1. Орендна плата визначається міською радою на підставі власних рішень та Постанови Кабінету Міністрів України № 786 від 4 жовтня 1995 року «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції до її розрахунку»., і становить_____________грн. в місяць, без ПДВ.
3.2. Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.
3.3. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із Сторін у разі зміни положень Постанови Кабінету Міністрів України № 786 від 4 жовтня 1995 року «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції до її розрахунку», рішень міської ради або істотних змін стану об’єкта оренди з незалежних від Сторін причин та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.
3.4. Орендна плата перераховується на відповідний рахунок Орендодавця не пізніше наступного дня після підписання даного договору.
3.5. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожний день прострочення, включаючи день оплати.
3.6. У разі припинення (розірвання) Договору оренди Орендар сплачує орендну плату до дня повернення Майна за актом приймання-передавання включно. Закінчення строку дії Договору оренди не звільняє Орендаря від обов'язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі.

4. Оплата експлуатаційних витрат, електричної енергії

4.1. Орендар бере участь у витратах Орендодавця, пов’язаних з експлуатацією, ремонтом і утриманням будинку та прибудинкової території – сплачує експлуатаційні витрати пропорційно займаній ним площі (додаток, який являється невід’ємною частиною договору).
4.2. Розмір відшкодування експлуатаційних витрат визначається, згідно кошторису витрат господарсько-фінансового плану на поточний рік.
4.3. Орендар зобов’язується сплачувати за використану електричну енергію за діючим в розрахунковий період тарифом, згідно показників встановленого індивідуального приладу обліку спожитої електричної енергії, для визначення якої Орендар до 15 числа розрахункового періоду знімає та протягом доби надає Орендодавцю показники електролічильників.
4.4. При відсутності лічильника або показників лічильника більше місяця, сума до сплати розраховується згідно приєднаної потужності та наявності електричного обладнання в орендованому приміщенні (додаток, який являється невід’ємною частиною Договору), згідно з діючим в цей розрахунковий період тарифом.

Примітка. Період розрахунку за середньодобовим споживанням електроенергії не може перевищувати один місяць, після чого розрахунок споживаної електроенергії здійснюється Виконавцем за встановленою потужністю струмоприймачів та числом годин їх використання до передачі показників електролічильників наступного перерахунку.
4.5. Орендар повинен відшкодувати Орендодавцю вартість послуг з вивезення та складування твердих побутових відходів, що складовані Орендарем з його приміщення в спеціально встановленні контейнери за встановленим тарифом та обсягом (додаток, який являється невід’ємною частиною договору). У разі відсутності контейнеру Орендар повинен дотримуватись вимог Санітарних правил «Утримання території населених міст», щодо збору, складуванню і вивозу твердих побутових відходів.
4.6. Розмір плати може бути переглянуто на вимогу однієї із сторін у разі зміни методики її розрахунку, змін централізованих цін і тарифів, та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

5. Використання амортизаційних відрахувань і відновлення орендованого майна

5.1. Передбачені законодавством амортизаційні відрахування на орендоване Майно нараховуються його Орендодавцем і використовуються на повне відновлення орендованих основних фондів.
5.2. Поліпшення орендованого майна, здійсненні за рахунок амортизаційних відрахувань, є власністю територіальної громади.
5.3. Відновлення орендованого Майна здійснюється Орендарем.

6. Обов'язки Орендаря

Орендар зобов'язується:
6.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.
6.2. Своєчасно та в повному обсязі сплатити орендну плату та решту обов’язкових платежів передбачених цим Договором.
6.3. Забезпечувати збереження орендованого Майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, тримати Майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки.
6.4. Забезпечити Орендодавцю доступ на об'єкт оренди з метою перевірки його стану і відповідності напряму використання за цільовим призначенням, визначеному цим Договором.
6.5. У разі виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацій, пов'язаних з природною стихією (ураган, землетрус, великий снігопад, ожеледиця тощо), надавати своїх працівників для їх попередження та ліквідації наслідків.
6.6. Своєчасно здійснювати за власний рахунок поточний ремонт орендованого Майна. Ця умова Договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого Майна і не тягне за собою зобов'язання Орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень.
6.7. Згода на проведення або відмова у проведені поліпшень (реконструкції) орендованого майна, надається орендарю на підставі відповідного рішення Здолбунівської міської ради.
6.8. Орендар комунального майна не має права без відповідного рішення Здолбунівської міської ради здійснювати поліпшення (реконструкцію) орендованого майна.
6.9. Орендар, після отримання згоди Здолбунівської міської ради на здійснення невід’ємних поліпшень (реконструкції), перепланування об’єкту оренди розробляє проектно-кошторисну документацію, затверджує (погоджує) її в установленому чинним законодавством порядку.
6.10. Витрати, пов’язані з виготовленням проектно-кошторисної документації, здійснюються за власний рахунок Орендаря і в подальшому не відшкодовуються.
6.11. Якщо договір оренди комунального майна укладено більш як на місяць орендар зобов’язаний після укладення цього Договору застрахувати орендоване Майно не менше ніж на його вартість за звітом про оцінку на користь Орендодавця, в порядку визначеному законодавством, і надавати Орендодавцю копії страхового полісу. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди Майно було застрахованим.
6.12. У разі припинення договору оренди чи його розірвання Орендар зобов’язаний протягом 5-ти днів повернути Орендодавцеві об’єкт оренди в тому технічному стані і тій комплектації, в якому він був переданий згідно з актом приймання-передавання, з урахуванням фізичного зносу, про що складається відповідний акт. Якщо Орендар допустив погіршення стану об’єкта оренди або його загибель, він повинен відшкодувати Орендодавцеві збитки, розраховані шляхом незалежної оцінки. Проведення незалежної оцінки збитків здійснюється за рахунок Орендодавця.
6.13. У тижневий термін з моменту вступу у користування майном встановити індивідуальні прилади обліку та в 5-ти денний термін укласти прямі договори з відповідними підприємствами на користування комунальними послугами (тепло - водопостачання та водовідведення, технічне обслуговування інженерних мереж, енергопостачання), вивіз твердо-побутових відходів, впорядкувати земельні відносини – та надати їх копії Орендодавцю.
6.14. Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством. Забезпечити доступ в орендоване приміщення робітників для необхідного огляду та ремонту мереж водопроводу, каналізації, системи центрального опалення в будь-який час при аварійних ситуаціях.
6.15. У разі зміни рахунку, назви підприємства, телефону, юридичної адреси повідомляти про це Орендодавця письмово у тижневий строк.
6.16. У разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцеві, орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого Майна з вини Орендаря.

7. Права Орендаря

Орендар має право:
7.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.
7.2. Орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди на новий строк, повинен письмово повідомити про це Орендодавця не пізніше ніж за місяць до закінчення терміну дії цього Договору.


8. Обов'язки Орендодавця

Орендодавець зобов'язується:
8.1. Передати Орендарю в оренду Майно згідно з цим Договором за актом приймання-передавання майна .
8.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим Майном на умовах цього Договору.
8.3. У разі здійснення Орендарем невід’ємних поліпшень орендованого Майна Орендодавець зобов’язаний здійснювати контроль за здійсненням таких поліпшень.

9. Права Орендодавця

Орендодавець має право:
9.1. Контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання Майна, переданого в оренду за цим Договором.
9.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання у разі погіршення стану орендованого Майна внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору. користується майном всупереч договору або призначенню;
без дозволу Орендодавця передав майно у користування іншій особі;своєю недбалою поведінкою створює загрозу пошкодження речі;не приступив до проведення поточного, капітального ремонту майна;допустив виникнення трьохмісячної заборгованості по сплаті Орендарем орендної плати, комунальних послуг, експлуатаційних витрат;в інших випадках, передбачених законодавством.
9.3. В обов’язковому порядку здійснювати контроль за станом Майна шляхом візуального обстеження.
9.4. Орендодавець не відповідає за зобов’язаннями Орендаря.

10. Умови страхування орендованого Майна

10.1. Якщо договір оренди Майна укладено більш як на місяць Орендар зобов’язаний застрахувати орендоване Майно.
10.2. У разі передачі орендованого Майна, що було застраховане Орендодавцем, не припиняє чинності договору страхування.

11. Відповідальність і вирішення спорів за Договором

11.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
11.2. Спори, які виникають за цим Договором або в зв'язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.

12. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору

12.1. Цей Договір укладено строком на _____________, що діє з "___"_____________ 20____ р. до "___"_____________ 20____ р. включно.
12.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом усього строку цього Договору, у тому числі у випадках, коли після його укладення законодавством установлено правила, що погіршують становище Орендаря, а в частині зобов'язань Орендаря щодо орендної плати - до виконання зобов'язань.
12.3. Зміни до умов цього Договору або його розірвання допускаються за взаємної згоди Сторін.
12.4. У разі припинення або розірвання цього Договору Майно протягом п’яти робочих днів повертається Орендарем Орендодавцю.
12.5. Майно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання Сторонами акта приймання-передавання. Обов'язок щодо складання акта приймання-передавання про повернення Майна покладається на Орендаря.
12.6. Якщо Орендар не виконує обов'язку щодо повернення Майна, Орендодавець має право вимагати від Орендаря сплати неустойки у розмірі _______ за користування Майном за час прострочення.
12.7. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.
12.8. Цей Договір укладено в 2 (двох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по два для Орендодавця й Орендаря.

13. Платіжні та поштові реквізити Сторін

Орендодавець ____________________________________________________
_________________________________________________________________
Орендар _________________________________________________________
_________________________________________________________________

14. Додатки

Додатки до цього Договору є його невід'ємною і складовою частиною.
До цього Договору додаються:
- розрахунок орендної плати;
- акт приймання-передавання орендованого Майна;
Орендодавець ___________________________
Орендар________ ________________________


М.П. М.П.АКТ
ПРИЙОМУ - ПЕРЕДАЧІ ОБ’ЄКТУ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА
ДО ДОГОВОРУ ОРЕНДИ

«____»______________ 20___р. м. Здолбунів

__________________ в особі _____________________ ___________________, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з однієї сторони та суб'єкт господарювання____________________________________________________ __________________________________________________________________
(повна назва особи Орендаря)
ідентифікаційний код ЄДРПОУ____________________________________________________, місцезнаходження якого: _________________________________________________________
(далі - Орендар), в особі ___________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові),
що мешкає_______________________________________________________
та діє на підставі Витягу з єдиного державного реєстру № ____ від "__" ___________ р. або статуту, з іншого боку, надалі - Сторони, склали даний Акт приймання - передачі (далі іменований - Акт), на виконання Договору оренди № _____________ нерухомого Майна від __________ р., (далі по тексту іменований - Договір), про наступне:
1. На підставі п. _____ Договору, Орендодавець передає Орендарю в строкове платне користування нерухоме Майно, а саме__________________________________- загальною площею _______ кв.м., що розташоване за адресою: _____________________________
2. Орендар, ухвалює вищевказане Майно на умовах Договору;
3. Майно передається в стані придатному для його використання по призначенню;
4. Вказане майно (приміщення) має/не має наступне додаткове устаткування:____________________________________________________________________________________________;
5. Орендодавець попереджає Орендаря про те, що на передане Майно мають/не мають права наступні особи:_____________________________________________________________
Треті особи права на Майно мають\не мають____________________________________;
6. Даний Акт складений в 2-х екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.
7. Підписи сторін:
Орендодавець ____________________
Орендар: ___________________

Секретар ради В.Капітула


Додаток № 4
до рішення сесії міської ради
від 11 червня 2014
№1121

МЕТОДИКА
розрахунку орендної плати за комунальне майно
та пропорції її розподілу

1. Методику розроблено з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду цілісного майнового комплексу комунального підприємства, організації, їх структурних підрозділів (філії, цеху, дільниці) та окремого індивідуально визначеного майна комунального підприємства, організації, а також майна, що не ввійшло до статутного фонду господарського товариства, створеного у процесі приватизації (корпоратизації).
2. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем.
Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання.
У разі визначення орендаря на конкурсних засадах, орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення.
3. До плати за оренду індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які, відповідно до укладених угод, зобов’язуються надавати орендарю комунальне підприємство, організація, установа, господарське товариство на балансі яких перебуває це майно.
Витрати інвалідів, пов’язані з утриманням об’єкта оренди з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування, компенсуються за рахунок Фонду України соціального захисту інвалідів у порядку, що визначається Мінсоцполітики та Мінфіном.
4. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності:
- визначається розмір річної орендної плати;
- на основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку орендної плати – останній, за який визначено індекс інфляції, що фіксується у договорі оренди;
- з урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди розраховується розмір орендної плати за перший та наступні місяці оренди.
У разі коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності – на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.
5. Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси комунальних підприємств визначається за формулою:

(Воз + Внм) х Сор.ц
Опл = -----------------------------;
100
де Опл – розмір річної орендної плати, грн.; Воз – вартість основних засобів за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта оренди, грн; Внм – вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта оренди, грн; Сор.ц – орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, визначена згідно з додатком 1.
6. Розмір річної орендної плати в разі оренди іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна, установлюється в розмірі 10 відсотків вартості орендованого майна за результатами незалежної оцінки, а у разі, коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва - за згодою сторін, але не менш як 7% вартості орендованого майна за результатами такої оцінки.
7. У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 8 цієї Методики) розмір річної орендної плати визначається за формулою:
Вп х Сор
Опл = --------------------;
100
де Вп – вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.; Сор – орендна ставка, визначена згідно з додатком 2.
Незалежна оцінка вартості об’єкта оренди повинна враховувати його місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами. Результати незалежної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дня її проведення, якщо інший термін не передбачено в звіті з незалежної оцінки.
8. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, що утримуються за рахунок місцевого бюджету, державними та комунальними закладами охорони здоров’я, що утримуються за рахунок державного та місцевого бюджетів, державними та комунальними телерадіоорганізаціями, редакціями державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об’єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими та журналістськими колективами, підприємствами зв’язку, що їх розповсюджують, Товариством Червоного Хреста України та його місцевими організаціями, асоціаціями органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування - становить 1 гривню. Індексація річної орендної плати проводиться один раз на рік на підставі річних індексів інфляції в строки, визначені договором оренди.
Орендна плата в розмірі, встановленому згідно з абзацом першим цього пункту, не застосовується в разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації:
рекламного та еротичного характеру;
заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;
у яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;
заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.
9. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, і прибудинкової території, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині – пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі.
10. Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду її розміру визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою:

Опл
Опл.міс = -------- х Ід.о. х Ім,
12

де Опл – розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, грн; Ід.о. – індекс інфляції за період з дати проведення незалежної оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати; Ім – індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.
Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування її розміру за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди.
Розмір орендної плати за кожен наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.
11.Терміни внесення орендної плати визначаються в договорі.
12. Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.
13. Суми орендної плати, зайво перераховані орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від дня одержання його письмової заяви.
14. Орендна плата спрямовується до Орендодавця.
15. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.
Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки вартості такого майна в загальній вартості орендованого майна в цінах, застосованих при визначенні розміру орендної плати.
У разі суборенди приміщення в будівлі, що входить до складу цілісного майнового комплексу, орендна плата за таке приміщення визначається з урахуванням частки його вартості в загальній вартості відповідної будівлі та частки вартості зазначеної будівлі в загальній вартості орендованих основних засобів цілісного майнового комплексу.
Плата за суборенду майна в частині, яка не перевищує орендної плати за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно.
Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди та тою її частиною, що отримує орендар, погоджується з орендодавцем і перераховується орендарем до міського бюджету.
Різниця між нарахованою платою за кожен наступний місяць суборенди й тою її частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

Секретар ради В.Капітула