1. Мета здійснення проектованої діяльності:
Основним завданням проекту «Реконструкція колії на перегоні Озеряни–Здолбунів непарна колія 134 км ПК 2 – 142 км ПК 5»є розроблення проектних рішень, які повинні забезпечити :
ефективне функціонування залізничного сполучення;
забезпечення комфортних умов для пересування місцевого населення;
експлуатаційну безпеку споруди.

2. Основні види впливу на стан навколишнього середовища:
Враховуючи специфіку об¢єкту згідно розділу «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених Наказом Міністерства охорони здоров¢я України» від 19.06.96 р. № 173, нормативна санітарно-захисна зона становить – 100 м.
Основними видами впливу планової діяльності на навколишнє середовище може бути вплив на:

Повітряне середовище.
Вплив на повітряне середовище:
під час будівництва дільниці - тимчасовий;
під час експлуатації - збережуться існуючі види впливу на компоненти природного середовища.

Водне середовище.
Для зменшення забруднення водного середовища під час будівництва проектом організації будівельних робіт передбачаються місця тимчасового складування ґрунту, організація будівельних водовідводів.
Вплив на водне середовище під час експлуатації об'єкту відсутній.

Вплив на землю, флору, фауну, рослинний та тваринний світ.
Реконструкція колії - вплив на ландшафт, флору та фауну не чинитиме.
Земельна ділянка під будівництво не передбачає знесення дерев та зелених насаджень.
Заповідні об’єкти відсутні в зоні впливу даного будівництва.
При реконструкції колії негативний вплив на рослинний та тваринний світ відсутній.

Вплив на геологічне середовище.
Проектована діяльність не передбачає глобальних будівельних робіт, не потребує зміни ландшафту, виключає впливи на основні елементи геологічної структурно-тектонічної будови та не викликає змін існуючих ендогенних й екзогенних явищ природного та техногенного погодження (зсувів, селів, сейсмічного стану та ін).

Вплив на ґрунти.
В межах майданчика будівництва, вплив на ґрунти при проведенні будівельних робіт полягає у забрудненні території пилом, викидами будівельних машин і механізмів, паливо-мастильними матеріалами, сміттям.

Вплив на техногенне середовище
Реалізація проекту не впливає на підземні й наземні споруди, культурні ландшафти, пам’ятники архітектури, історії та культури й інші елементи техногенного середовища.
Внаслідок цього, вплив проектованої діяльності на навколишнє техногенне середовище оцінюється, як незначний.

Вплив на соціальне середовище
Експлуатація об´єкту не буде спричиняти негативного впливу на стан здоров’я населення на прилеглій території.

Поводження з відходами.
Побутові відходи та сміття від майданчика будівництва збираються у контейнери, відвозяться на договірних умовах.

Перелік залишкових впливів.
При виконанні природоохоронних заходів та санітарних норм шкідливий вплив на навколишнє середовище під час будівництва повністю компенсується по його завершенню.
Вплив планової діяльності об’єкту на навколишнє середовище - в межах дозволених рівнів.

 3. Оцінка екологічного ризику запроектованої діяльності.

Внаслідок низького впливу на навколишнє середовище при будівництві при дотриманні техніки безпеки, правил і норм – екологічний ризик запроектованої діяльності оцінується як незначний.

Висновок: Загальний вплив на навколишнє середовище та здоров’я населення безпечний. Екологічний ризик – відсутній.

Заходи по забезпеченню нормативного стану навколишнього середовища та екологічної безпеки.
При будівництві та експлуатації об’єкту передбачені наступні заходи:

РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ:

земельні ресурси – влаштування будівельного майданчику без відведення додаткових ділянок;

ЗАХИСНІ:

роздільний графік роботи будівельних механізмів;
забезпечення працівників індивідуальними шумозахисними засобами;
застосування шумозахисного обладнання та конструкцій;
утилізація, захоронення та знешкодження відходів.

ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ:

утилізація вибраного ґрунту.

4. Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень
Замовник бере на себе всі зобов'язання щодо здійснення проектних рішень у відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища та дотримання вимог екологічної безпеки на усіх етапах будівництва й експлуатації об'єкту.