Р І Ш Е Н Н Я


від 11 червня 2014 року


Керуючись статтями 26, 29 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення ефективності використання комунального майна, що належить до комунальної власності Здолбунівської територіальної громади, відповідно до Господарського кодексу України, законів України «Про оренду державного та комунального майна», «Про приватизацію державного майна», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з урахуванням „Порядку відчуження об’єктів державної власності” затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.07 №803, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Положення про порядок відчуження комунального майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Здолбунова (додається).
2. У десятиденний строк рішення оприлюднити в засобах масової інформації.
3. Рішення набуває чинності з дня оприлюднення.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на
на постійну комісію з питань управління комунальною власністю, будівництва, транспорту, зв’язку, благоустрою, житлового фонду, торгівлі та побутового обслуговування (голова Максимчук В.В.), а організацію його виконання на тимчасово виконуючого обов’язки заступника міського голови Якубчика О.П.
Міський голова І.О.Ольшевський

Додаток
до рішення міської ради
від 11 червня 2014 року
№ 1119

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок відчуження майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Здолбунова

Положення „Про порядок відчуження комунального майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Здолбунова” (далі - Положення), розроблено відповідно до Конституції України, Господарського кодексу України, Законів України „Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)” та „Про місцеве самоврядування в Україні” з урахуванням „Порядку відчуження об’єктів державної власності” затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.07 № 803, законодавства про оцінку майна, майнових прав, професійної оціночної діяльності та нормативно-правових актів щодо відчуження державного майна. Положення визначає порядок відчуження комунального майна, що знаходиться у сфері управління територіальної громади міста Здолбунів шляхом продажу.

1. Загальні положення

1.1. Наведені нижче терміни у цьому Положенні вживаються у такому значенні:
- комунальне майно-матеріальні активи, які відповідно до чинного законодавства віднесені до основних засобів (фондів);
- відчуження комунального майна - передача права власності на комунальне майно, яке перебуває на балансі суб’єктів господарювання, іншим юридичним чи фізичним особам шляхом його продажу за грошові кошти;
- оцінка комунального майна - процес визначення його вартості на дату оцінки, яка збігається з датою інвентаризації, за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами з оцінки майна, і є результатом практичної діяльності суб’єкта оціночної діяльності.
Інші терміни, які використовуються у цьому Положенні, вживаються у значеннях, визначених відповідними нормативно-правовими актами, що регулюють питання управління майном, його оцінки та бухгалтерського обліку.
1.2. Положення визначає порядок відчуження :
- комунального майна, закріпленого за комунальними підприємствами, структурними підрозділами на праві господарського відання або оперативного управління;
- комунального майна, переданого в оренду;
- житлових будинків, частин будинків, квартир, в тому числі тих, що набули право комунальної власності за рішенням суду при визнанні їх безхазяйним майном або відумерлою спадщиною, які не можуть бути наданими громадянам, що перебувають на квартирному обліку у виконавчому комітеті міської ради, у зв’язку з невідповідністю їх санітарним та технічним вимогам або потребують капітального ремонту;
- основних засобів - здійснюється безпосередньо підприємством, на балансі якого знаходиться об’єкт відчуження, що є комунальною власністю територіальної громади міста Здолбунова.

2. Об’єкти, які не підлягають відчуженню

2.1. Цілісні майнові комплекси комунальних підприємств.
2.2. Об’єкти комунальної власності, які в установленому порядку включені до переліку об’єктів, що підлягають приватизації.
2.3. Комунальне майно, на яке встановлені обмеження чи заборона на його відчуження (застава, податкова застава, накладення арешту тощо).
2.4. Комунальне майно, порядок відчуження якого визначається окремими нормативно-правовими актами України.
2.5. Майно, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств у процесі приватизації (корпоратизації), але перебуває на їх балансі, і відчуження якого здійснюється шляхом приватизації».

3. Підготовка до проведення відчуження комунального майна

3.1. Доцільність, ефективність використання та спосіб відчуження комунального майна визначається Здолбунівською міською радою.
3.2. Відчуження майна, яке є власністю територіальної громади міста здійснюється конкурсною комісією виконавчого комітету Здолбунівської міської ради.
3.3. Розгляд питання про відчуження комунального майна здійснюється як з ініціативи міської ради, так і з ініціативи фізичної або юридичної особи (надалі-заявник).
3.4. Заявник надає заяву на ім’я міського голови з обґрунтуванням доцільності відчуження комунального майна та пропозиції щодо умов відчуження.
Заява повинна містити:
- назву об'єкта, що заявник бажає придбати;
- запропоновані умови купівлі та експлуатації об'єкта;
Разом із заявою покупці - фізичні особи подають:
- відомості про особу, домашню адресу, громадянство;
- номери рахунків у банківських установах, з яких здійснюватимуться розрахунки за придбаний об'єкт;.
Покупці - юридичні особи подають:
- повну назву заявника та його юридичну адресу;
- прізвище, ім'я, по батькові керівника;
- номери розрахункових рахунків у банківських установах, з яких здійснюватимуться розрахунки за придбаний об'єкт.
До заяви додаються посвідчені копії установчих документів, що підтверджують право юридичної особи бути покупцем.
Додаткові відомості та документи подаються лише за згодою заявника.
3.5. Міська рада на черговій сесії приймає рішення про включення об’єкта комунального майна у Перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають відчуженню, визначає порядок продажу, спосіб відчуження та покупця в разі викупу.
Відмова у відчуженні можлива тільки у випадку, коли:
- відсутні необхідні документи, що подаються разом з пропозиціями стосовно включення об’єкта до переліку;
- є законодавчо встановлене обмеження на відчуження майна;
- не прийняте міською радою рішення про включення об’єкта у Перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають відчуженню.

4. Порядок підготовки об’єктів комунальної власності до відчуження

4.1. Міською радою замовляється технічна документація на об’єкт комунальної власності у випадку її відсутності.
4.2. Розпорядженням міського голови створюється комісія з відчуження комунального майна.
4.3. Комісія з відчуження комунального визначає ціну продажу комунального майна на підставі звіту про незалежну оцінку майна (відшкодування вартості його виготовлення здійснює покупець комунального майна) при викупі або початкова вартість продажу на аукціоні, за конкурсом.
4.4. Міська рада готує та публікує інформацію про відчуження об’єкта комунальної власності у засобах масової інформації (місцезнаходження, умови відчуження, спосіб відчуження, термін його здійснення).
4.5. Текст договору відчуження об’єкта комунальної власності розглядається на засіданні комісії з відчуження комунального майна та погоджується рішенням Здолбунівської міської ради, після чого він підлягає нотаріальному посвідченню.
4.6. Після укладення договору відчуження, конкурсна комісія виконавчого комітету Здолбунівської міської ради не пізніше 15 календарних днів публікує інформацію про продаж об’єкта комунальної власності в засобах масової інформації.
4.7. Кошти, одержані внаслідок відчуження комунального майна суб’єкта господарювання (за вирахуванням суми податків), спрямовуються відповідно до вимог чинного законодавства України до місцевого бюджету .

5. Визначення ціни продажу

5.1. Оцінювач, який буде проводити незалежну оцінку комунального майна для продажу шляхом викупу або ціна якого, як стартова буде запропонована до відчуження у випадках продажу комунального майна за конкурсом та на аукціоні, визначається на конкурсній основі та відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
5.2. Вартість комунального майна, що пропонується для відчуження, визначається на підставі про незалежну оцінку майна.
5.3. Після проведення незалежної оцінки комунального майна, суб’єкту господарювання забороняється здійснювати дії щодо об’єкта відчуження, які можуть привести до зміни його вартості.

6. Відчуження об’єктів комунальної власності шляхом викупу

6.1. Викуп застосовується щодо об’єктів відчуження:
- не проданих на аукціоні, за конкурсом;
- зданих в оренду, якщо Орендарем було здійснено поліпшення за власні кошти майна , яке неможливо відокремити від відповідного об’єкта без завдання йому шкоди, в розмірі не менш як 25 відсотків ринкової вартості майна, за яким воно було передано в оренду, визначеної суб’єктом оціночної діяльності;
- у разі, якщо право покупця на викуп об’єкта передбачено законодавчими актами.
Покупець, який став власником об’єкта і не скористався на момент його приватизації правом викупу будівлі (споруди, нежитлового приміщення) у межах займаної таким об’єктом площі, має право викупити відповідну будівлю (споруду, нежитлове приміщення), якщо це не заборонено законодавчими актами.
6.2. Відчуження об’єктів комунальної власності шляхом викупу проводиться згідно процедури визначеної у розділах 3, 4, 5 цього Положення.

7. Відчуження об’єктів комунальної власності за конкурсом та на аукціоні

7.1. Інформація про комунальне майно, що підлягає відчуженню на аукціоні, за конкурсом публікується не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення аукціону, конкурсу у засобах масової інформації та повинна містити такі відомості:
- назву комунального майна, його місцезнаходження;
- початкову ціну продажу ;
- фіксовані умови продажу комунального майна;
- суму грошових коштів, що має вноситися покупцями, у розмірі 10 відсотків початкової вартості продажу об'єкта;
- назву банку, адресу та номер рахунку, відкритого для розрахунків за придбані об'єкти комунальної власності;
- час та місце особистого ознайомлення з об'єктом;
- адресу, номер телефону, час роботи служби по організації аукціону, конкурсу;
- кінцевий термін прийняття заяви на участь в аукціоні, конкурсі;
- час та місце проведення аукціону, конкурсу;
- іншу інформацію, яку визначає міська рада.
7.2. Строк призначення аукціону, конкурсу не повинен перевищувати 6 (шести) місяців із дати проведення оцінки об’єкта.
7.3. За умови отримання дозволу на продаж комунального майна комісія з відчуження має право розсилати потенційним покупцям інформаційні повідомлення про продаж комунального майна із запрошенням до участі у аукціоні, конкурсі.
7.4. Кінцевий строк прийняття заяв на участь в аукціон - три дні до початку його проведення, для участі у конкурсі – сім днів до його проведення.
7.5. Під час аукціону, конкурсу ведеться протокол.
7.6. Участь в аукціоні, конкурсі не можуть брати юридичні та фізичні особи, які не подали в установлений термін зазначених в п.3.4., п.3.5. цього Положення відповідних документів.
7.7. Аукціон, конкурс вважається таким, що не відбувся, у разі :
- відсутності хоча б одного учасника;
- порушення умов проведення аукціону, конкурсу відповідно цього Положення та чинного законодавства.

8. Проведення аукціону

8.1. Продаж комунального майна на аукціоні здійснюється на підставі договору між організатором аукціону та ведучим торгів (ліцитатором).
8.2. Для участі в аукціоні учасники одержують відповідні картки із зазначенням номера учасника, найменування об’єкта (об’єктів), продаж якого здійснюється, умови проведення аукціону.
8.3. На аукціоні можуть бути присутні представники міської ради та виконкому (безоплатно).
8.4. До початку торгів ліцитатор повідомляє про комунальне майно, що підлягає реалізації, та умови його продажу. Початком торгів вважається
момент оголошення початкової вартості продажу об’єкта.
8.5. Кожна наступна вартість, запропонована учасниками на аукціоні, повинна перевищувати попередню не менш як на 10 відсотків.
8.6. У разі, коли після оголошення початкової вартості продажу учасники не висловлюють бажання придбати об’єкт комунальної власності за оголошеною початковою вартістю, ліцитатор, якщо це передбачено договором, має право знизити вартість об’єкта, але не більш як на 10 відсотків.
8.7. Якщо і після такого зниження об’єкт не продається, торги припиняються.
8.8. У разі якщо на аукціон з продажу об’єкта надійшла заява від одного покупця, зазначений об’єкт може бути проданий безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче початкової ціни.
8.9. Протокол підписується ліцитатором та покупцем (або його представником - по довіреності ).
8.10. Протокол підлягає затвердженню Здолбунівською міською радою в особі голови конкурсної комісії.

9. Відчуження житлових будинків, що є комунальною власністю територіальної громади міста Здолбунів

9.1. Відчуження житлових будинків (частин будинків) та квартир, житлових будинків (частин будинків) та квартир, що набули права комунальної власності за рішенням суду, при визнанні їх відумерлою спадщиною або безхазяйним майном і не може бути наданим громадянам, які перебувають на квартирному обліку у виконавчому комітеті міської ради, у зв’язку з невідповідністю його санітарним та технічним вимогам або потребують капітального ремонту, здійснюється з дозволу Здолбунівської міської ради та за умови наявності акту обстеження житлових будинків (частин будинків) та квартир із метою встановлення їх відповідності санітарним та технічним вимогам і як таких, що потребують капітального ремонту.
9.2. Оцінка та продаж житлових будинків (частин будинків) та квартир, житлових будинків (частин будинків) та квартир, що набули права комунальної власності за рішенням суду, при визнанні їх відумерлою спадщиною або безхазяйним майном здійснюється з урахуванням нормативно-правових актів з оцінки та відчуження майна під час приватизації.
9.3. Одержані внаслідок відчуження житлових будинків (частин будинків) та квартир, житлових будинків (частин будинків) та квартир, що набули права комунальної власності за рішенням суду, при визнанні їх відумерлою спадщиною або безхазяйним майном кошти, зараховуються до місцевого бюджету.
10. Відчуження основних засобів, яке здійснюється безпосередньо підприємством, на балансі якого знаходиться об’єкт відчуження, що є комунальною власністю територіальної громади міста Здолбунів
10.1. Для розгляду питання про відчуження основних засобів, підприємство повинно надати до виконавчого комітету Здолбунівської міської ради наступні документи:
- заяву-звернення від підприємства про відчуження основних засобів;
- акт технічного стану основних засобів;
- бухгалтерську довідку про вартість основних засобів;
- за вимогою виконавчого комітету Здолбунівської міської ради, в разі необхідності заявник надає додаткову інформацію.
10.2. Після отримання дозволу, підприємство проводить незалежну оцінку відчужуваного майна, вартість якого визначається на основі висновку про вартість об’єкту оцінки, що проводиться у відповідності з вимогами нормативно-правових актів, діючих на час її проведення суб’єктом оціночної діяльності, який заключив договір з підприємством про проведення незалежної оцінки.
10.3. Після проведення незалежної оцінки майна забороняється здійснювати дії щодо об’єкта відчуження, які можуть привести до зміни його вартості.
10.4. Кошти, отримані від відчуження основних засобів спрямовуються за рішенням сесії Здолбунівської міської ради у міський бюджет або залишаються у розпорядженні підприємства та використовуються у відповідності до вимог чинного законодавства.
11. Право власності
11.1. Право володіння, користування і розпорядження об'єктом продажу переходить до покупця з моменту сплати повної вартості придбаного об'єкта.
11.2. З моменту укладання договору купівлі-продажу і до набуття покупцем права власності на придбаний об'єкт відповідальність за нього несе керівник підприємства (установи, організації) на балансі якого знаходиться об'єкт приватизації.

12. Договір купівлі-продажу

12.1. Право власності на майно комунальної власності підтверджується договором купівлі-продажу, який укладається між покупцем та Здолбунівською міською радою, а також актом приймання-передачі зазначеного майна.
12.2. Договір купівлі-продажу майна підлягає нотаріальному посвідченню та у випадках, передбачених законом, державній реєстрації.
12.3. У разі придбання об'єкта на аукціоні, за конкурсом договір купівлі-продажу між покупцем і продавцем укладається не пізніш як у п'ятиденний термін з дня затвердження продавцем результатів аукціону, конкурсу.
12.4. Договір включає:
• назву підприємства, його адресу;
• відомості про продавця та покупця;
• остаточну ціну продажу об'єкта на аукціоні, за конкурсом або
розмір викупу;
• взаємні зобов'язання продавця і покупця;
• номери їх розрахункових рахунків;
• назви і адреси банківських установ;
• умови внесення платежів.
12.5. До договору включаються зобов'язання сторін, які були визначені умовами аукціону, конкурсу чи викупу, відповідальність та правові наслідки їх невиконання.
Зобов'язання покупця, передбачені договором купівлі-продажу, зберігають свою дію для осіб, які придбають об'єкт у разі його подальшого відчуження протягом терміну дії цих зобов'язань.
12.6. Договір купівлі-продажу є підставою для внесення коштів у банківську установу на обумовлений договором рахунок як оплату за придбаний об'єкт. Покупець зобов'язаний внести зазначені платежі протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
12.7. Термін оплати зможе бути продовжено ще на 30 календарних днів (але не більше 60 календарних днів від дня нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу) при умові сплати покупцем на протязі перших 30 календарних днів не менше 50% ціни продажу об’єкта.
12.8. У триденний термін після сплати повної вартості придбаного об'єкта підписується акт передачі придбаного об'єкта.
12.9. Голова конкурсної комісії Здолбунівської міської ради здійснює контроль за виконанням покупцем умов договору купівлі-продажу, а в разі їх невиконання застосовує санкції, передбачені чинним законодавством, та може у встановленому порядку порушувати питання про розірвання договору.
13. Прикінцеві положення
13.1. Доцільність, порядок, визначення способу та умов продажу об’єктів комунальної власності відноситься виключно до компетенції Здолбунівської міської ради.
13.2.Спори, що виникають у процесі відчуження комунального майна відповідно до цього Положення, вирішуються згідно чинного законодавства.

Секретар ради    В.В.КапітулаАНАЛІЗ
впливу регуляторного акту:
проекту рішення Здолбунівської міської ради „Про затвердження Положення про порядок відчуження комунального майна, що належить до спільної власності територіальної громади міста Здолбунів”
1. Проблема, яку передбачається розв’язати:
З метою доцільного, ефективного використання майна комунальної власності, впорядкування процедури відчуження майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Здолбунів, яке закріплене за комунальними підприємствами, організаціями, установами на правах господарського відання, оперативного управління, або використовується на умовах оренди відповідно до п. 30 ст. 26 , п.п.5, 6 ст. 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про власність”, Закону України «Про приватизацію державного майна», Господарського кодексу України, розроблено Положення про порядок відчуження комунального майна, що належить до спільної власності територіальної громади міста Здолбунів.
Необхідність цього регуляторного акта викликана відсутністю чіткої процедури відчуження майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Здолбунів. В цьому регуляторному акті прописаний механізм приватизації (продажу) комунального майна, комунальної власності територіальної громади міста Здолбунів фізичним та юридичним особам.
Впровадження даного регулювання є доцільним у зв’язку з тим, що інших альтернатив розв’язання існуючих завдань не існує. Даний регуляторний акт спрямований на досягнення чітко визначеної мети - удосконалення механізму вирішення питань, пов’язаних з відчуженням комунального майна міста. Діючий регуляторний акт міської ради від 21.12.2005 р. № 1383 не відповідає вимогам чинного законодавства та потребує вагомих змін.
2. Цілі регулювання:
- підвищення прозорості дій органів місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних з відчуженням комунального майна міста шляхом встановлення конкретного порядку;
- забезпечення ефективного використання майна комунальної власності міста;
- відкритість процедури розгляду питань, пов’язаних з комунальним майном міста;
- забезпечення доступності інформації про порядок відчуження майна комунальної власності міста;
- підвищення прозорості дій юридичних осіб комунальної власності міста при здійсненні процедури відчуження майна комунальної власності міста.3. Альтернативні способи досягнення цілей
В якості альтернативи до запропонованого регулювання розглянемо так званий „статус-кво”, тобто залишення усього без змін. Це, на нашу думку, буде лише заглиблювати існуючу проблему і жодним шляхом не сприятиме її вирішенню. Оскільки діючий регуляторний акт міської ради від 21.12.2005 року №1383 не відповідає вимогам чинного законодавства та вимогам ринкової економіки.
Перевагами обраного способу регулювання є:
- встановлення конкретного порядку відчуження майна, який не суперечить чинному законодавству, веде до підвищення інформованості юридичних осіб комунальної власності;
- підвищується прогнозованість (передбачуваність) дій органів місцевого самоврядування і юридичних осіб комунальної власності;
- із затвердженням Положення про порядок відчуження майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Здолбунів, не буде можливості для проведення зловживань в операціях, пов’язаних з відчуженням комунального майна міста.
4. Механізм та заходи, які пропонуються для розв’язання проблеми
Основними завданнями запропонованого проекту рішення є забезпечення прозорого процесу дій органів місцевого самоврядування та юридичних осіб комунальної власності при вирішенні питань, пов’язаних з комунальним майном міста. З метою реалізації поставленої мети пропонується проведення наступних заходів:
- покладення на виконком обов’язків щодо дотримання порядку відчуження майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Здолбунів;
- ознайомлення юридичних осіб (комунальні підприємства, організації, установи) комунальної власності з Положенням про порядок відчуження комунального майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Здолбунів;
- розміщення в офіційних місцевих засобах масової інформації тексту проекту порядку відчуження майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Здолбунів.
Механізм дії запропонованого регуляторного акта спрямований на безпосереднє розв’язання проблеми – удосконалення механізму (прописаної процедури) відчуження майна, та визначення порядку відчуження майна, що є комунальною власністю та закріплене за комунальними підприємствами, організаціями, установами на правах господарського відання, оперативного управління або використовується на умовах оренди. Положення про порядок відчуження майна забезпечить доцільне, ефективне використання майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Здолбунів, та підвищення контролю за використанням комунального майна.
Запропонований вихід із ситуації, що склалася, відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, прозорості, передбачуваності, врахуванню громадської думки при вирішенні питань, пов’язаних з комунальним майном міста.

5. Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта
Даний акт мотивує юридичних осіб комунальної власності виконувати встановлені вимоги щодо проведення відчуження майна. Без виконання вказаних в регуляторному акті вимог юридична особа не зможе провести відчуження майна. Крім того, мотивами є простота положень акта та простота виконання вимог, встановлених актом. Поставлені цілі досягаються при виконанні вимог регуляторного акта витратами робочого часу.
Завдяки даному регуляторному акту підвищується інформованість юридичних осіб комунальної власності щодо порядку відчуження комунального майна, підвищується прогнозованість (передбачуваність) дій органів місцевого самоврядування і юридичних осіб комунальної власності, посилюються вимоги за юридичними особами комунальної власності щодо відчуження майна, унеможливлюються зловживання в операціях, пов’язаних з відчуженням комунального майна міста.
6. Очікувані результати прийняття акта
Сфера впливу Вигоди Витрати
Органи місцевого самоврядування Прогнозованість, контроль операцій, пов’язаних з відчуженням комунального майна міста.
Поповнення бюджету Витрати робочого часу, пов’язані з підготовкою регуляторного акта та виконанням його вимог.
Юридичні особи (комунальні підприємства, установи, організації) комунальної власності Оптимізація управління майном
Поповнення бюджету Витрати робочого часу, пов’язані з виконанням вимог регуляторного акта.
Мешканці територіальної громади Чіткий механізм приватизації комунального майна, який знижує ризик корупційних ризиків
_______
7. Запропонований строк дії акта
Термін чинності даного регуляторного акта співвідноситься із цілями та механізмами його впровадження – необмежений.
8. Показники результативності регуляторного акта
8.1. Сума коштів, отриманих бюджетом від продажу основних засобів;
8.2. Визначення чіткого механізму та способів відчуження (продажу) майна комунальної власності територіальної громади міста Здолбунів.
9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.При проведенні відстеження результативності даного регуляторного акта будуть використовуватися дані комунальних підприємств, установ, організацій.
№ п/п Захід Відповідальний за виконання
1. Проведення аналізу інформації щодо надходження коштів, отриманих від продажу основних засобів. міська рада
2. Проведення аналізу інформації щодо використання коштів, отриманих від продажу основних засобів. міська рада
Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснене після набрання чинності цим регуляторним актом протягом року, але не пізніше дня, з якого має розпочатись проведення повторного відстеження його результативності.
Повторне відстеження здійснюється через рік після набрання чинності актом, але не пізніше ніж через два роки.
При проведенні таких відстежень планується використання виключно статистичних даних, отриманих за результатами проведених процедур відчуження комунального майна територіальної громади міста Здолбунів.

Секретар ради В.Капітула